لوگو قوامین
  نظرسنجی

نظر شما در مورد پورتال جدید بانک قوامین چیست؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.

بااستفاده از اینترنت بانک چند درصد از مراجعات شما به شعب بانک قوامین کاهش یافته است؟

نظرسنجی به پایان رسیده است.