پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
00/0مناقصه عمومی خرید ریبون دستگاه صدور آنی کارت مناقصه 1399/04/141400/01/011399/04/141399/04/28مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

گروه دورانV5.7.8.0