- -
مشخصات عمومی
مناقصه عمومی خرید ریبون دستگاه صدور آنی کارت
00/0
مناقصه
بانک قوامین
مرحله تحويل اسناد
مناقصه عمومی خرید ریبون دستگاه صدور آنی کارت
قوانین
1399/04/14
1399/04/14
1399/04/28
1399/04/31
1400/01/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.8.0