- -
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 
نرخ حق الوكاله بانك قوامین تعیین شد
اعلام نرخ حق الوکاله بانک قوامین در سال مالی 1399

در راستای قانون بانکداری بدون ربا و مطابق با مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری این بانک در سال مالی 1399 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های به کار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.

امتیاز :  ۳.۲۰ |  مجموع :  ۵

V5.7.8.0